คำอธิบายรายวิชา

                      การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออำยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของโรงแรม ทักษะการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงานสำรองห้องพัก งานต้อนรับส่วนหน้า งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม และด้านบัญชีและการเงิน การสื่อสารข้อมูลการสำรองห้องพักจากระบบไปยังแผนกที่เกี่ยวข้องและลูกค้า แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศในงานโรงแรม

Course Description: 

Computer applications are central to front office operations in today’s modern hotels. The computer system for front office are standard equipment; for existing hotels, computers  are  being  integrated  into  everyday  operations  to  assist  in  providing hospitality to guests. Computer applications include routinely processing reservations as well as handling registrations, guest charges, guest checkout, and the night audit.

(http://www.care.com/housekeeping)

Course Description

บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่พักแรม ประเภทและรูปแบบของที่พักแรม ลักษณะงานของแผนกห้องพัก แผนกขายและการตลาด แผนกอาหารและเครื่องดื่ม ระบบรักษาความปลอดภัย มาตรฐานการให้บริการสำหรับธุรกิจโรงแรมและที่พัก ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขการจัดการห้องพักแก่นักท่องเที่ยว

 

คำอธิบายรายวิชา

ทักษะในการปฏิบัติงานฝ่ายห้องพัก โครงสร้างการบริหารงาน เทคโนโลยี ระบบและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ประเภทห้องพัก การสำรองห้องพัก การคิดราคาห้องพัก การต้อนรับลูกค้า การ

ดูแลลูกค้าระหว่างพัก และการให้บริการรับคืนห้องพัก การให้บริการด้านการเงิน ทักษะการใช้โทรศัพท์ในงานบริการ การให้บริการตู้นิรภัย การประสานงานกับแผนกอื่น ๆ งานบริการอื่น ๆ ที่

เกี่ยวช้องกับงานต้อนรับส่วนหน้า