อาจารย์จงจิตร์ จันทร์แจ่ม (อาจารย์ผู้สอนและผู้จัดทำ e-learning www.jongjitjanjam.com)

 

e-Learning คือ         การใช้ทรัพยากรต่างๆ ในระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) อินทราเน็ต (Intranet) มาออกแบบและจัดระบบ เพื่อสร้างระบบการเรียนการสอน โดยการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ตรงกับความต้องการของผู้สอนและผู้เรียน เชื่อมโยงระบบเป็นเครือข่ายที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา และ     ทุกคน สามารถประเมิน ติดตามพฤติกรรมผู้เรียนได้เสมือนการเรียนในห้องเรียนจริง โดยจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้

  • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
  • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชาใด วิชาหนึ่งเป็นอย่างน้อย หรือการศึกษาตามอัธยาศัย
  • ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากทุกที่ทุกเวลาโดยอิสระ
  • ผู้เรียนมีอิสระในการเรียน การบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละเนื้อหา           ไม่จำเป็นต้องเหมือนกับ หรือพร้อมกับผู้เรียนรายอื่น
  • มีระบบปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน และสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้
  • มีเครื่องมือที่วัดผลการเรียนได้
  • มีการออกแบบการเรียนการสอนอย่างมีระบบ
  • ผู้สอนมีสภาพเป็นผู้ช่วยเหลือผู้เรียน ในการค้นหา การประเมิน การใช้ประโยชน์จากเนื้อหา จากสื่อรูปแบบต่างๆ ที่มีให้บริการ
  • มีระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS)
  • มีระบบบริหารจัดการเนื้อหา/หลักสูตร (Content Management System: CMS)

วัตถุประสงค์

e-Learning มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะ ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้สนใจ รวมถึงการรวบรวมความรู้ที่มีอยู่มาพัฒนาเป็นบทเรียนออนไลน์และเผยแพร่ในระบบ    

รูปแบบการเรียนการสอน

e-Learning ออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าลงทะเบียนเรียนหลักสูตรต่างๆ ที่ตนสนใจ โดยมี features ต่างๆ ช่วยให้ผู้เรียนจัดหลักสูตร วางแผนการเรียน และเข้าร่วมในหลักสูตรต่างๆ ได้ เนื่องจากการเรียนในลักษณะนี้เป็นการเรียนด้วยตนเอง  e-Learning จึงทำหน้าที่เหมือนผู้จัดการที่กำหนดลำดับเนื้อหาของบทเรียน นำส่งบทเรียนผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปยังผู้เรียน ทำการติดตามและประเมินผลผู้เรียนจนจบหลักสูตร 

หลักสูตร

ในแต่ละหลักสูตรจะประกอบด้วยรายละเอียดของหลักสูตร ได้แก่ โครงสร้างหลักสูตร เนื้อหา บทเรียน เอกสารประกอบการเรียน (หากมี) วันเริ่มเรียน และรายละเอียดของผู้สอน 

ห้องเรียน (Classroom)

เมื่อลงทะเบียนเรียนใน e-Learning ผู้เรียนจะไม่ได้เรียนคนเดียว โดยผู้เรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อเพื่อนร่วมลงทะเบียนเรียนได้โดยเข้าไปใน "ห้องเรียน (Classroom)" ของแต่ละหลักสูตร ซึ่งในนี้จะมี "กระดานข่าว (Message Board)" ที่จะเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนสามารถติดต่อกับผู้สอน หรือร่วมสนทนากับผู้เรียนคนอื่นๆ ได้ 

บทเรียน (Lessons)

เมื่อเข้าไปในหัวข้อ "บทเรียน (Lesson)" ของแต่ละหลักสูตรก่อนหลักสูตรเปิด ผู้เรียนจะสามารถทราบได้ว่าหลักสูตรนี้ประกอบด้วยบทเรียนอะไรบ้าง จะมีการทดสอบหรือการบ้านอะไรบ้าง และหากเมื่อหลักสูตรนั้นเปิดสอนแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถเข้าอ่านบทเรียน ทำแบบทดสอบหรือการบ้านได้ตามกำหนดเวลาที่แจ้งไว้ล่วงหน้า 

แฟ้ม (Folders)

ในหัวข้อ "แฟ้ม (Folders)" ผู้เรียนสามารถจดบันทึกออนไลน์ได้อย่างสะดวก 

ปฏิทิน (Calendar)

หัวข้อ "ปฏิทิน (Calendar)" จะช่วยให้ผู้เรียนจัดการกับตารางสอนได้ โดยผู้เรียนจะทราบถึงกำหนดการส่งการบ้าน แบบทดสอบหรือตารางการเรียนหลักสูตรต่างๆ ของตนเองได้

Ref: http://elearning.nectec.or.th 

Skip available courses

Available courses

 

Course      Description  

In this course students will be imparted to all front office related  operational systems in a hotel. They will learn to execute and improve the flow of operational procedures in the front office department, use appropriately and in right context the equipments and  tools within front office and they will learn to establish and maintain the connections and professional communications  between front office and the  other departments in the hotel. 

During the course emphasis will be on the acquisition of front office related knowledge, skills and attitudes enabling the students  to work effectively and open minded with their colleagues and supervisors. Most importantly the students will learn to define and execute the services related to the  guest cycle  (pre-arrival, arrival, occupancy, departure) and they will learn how to exceed the expectations of the guest.

The students will learn to use in a correct manner the principles of empowerment at the guest contact points in the front office and they will learn to demonstrate a proactive and “can do” attitude. 

 คำอธิบายรายวิชา

                      การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออำยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของโรงแรม ทักษะการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงานสำรองห้องพัก งานต้อนรับส่วนหน้า งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม และด้านบัญชีและการเงิน การสื่อสารข้อมูลการสำรองห้องพักจากระบบไปยังแผนกที่เกี่ยวข้องและลูกค้า แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศในงานโรงแรม

Course Description: 

Computer applications are central to front office operations in today’s modern hotels. The computer system for front office are standard equipment; for existing hotels, computers  are  being  integrated  into  everyday  operations  to  assist  in  providing hospitality to guests. Computer applications include routinely processing reservations as well as handling registrations, guest charges, guest checkout, and the night audit.